CHÚA NHẬT THỨ II MÙA VỌNG NĂM C: DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA

Xem chi tiết

SUY NIỆM LỜI NGÀI CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM C

Xem chi tiết

CHUYỆN PHIẾM ĐỌC TRONG TUẦN I MÙA VỌNG NĂM C

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM C

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM C: TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN!

Xem chi tiết

LỄ CHÚA GIÊSU KITÔ VUA: VỊ VUA CHẤP NHẬN CHẾT, ĐỂ CON DÂN ĐƯỢC SỐNG

Xem chi tiết

LỄ CHÚA GIÊSU KITÔ VUA

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B: LỄ ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B: «CON CHÁU CÁC THÁNH TỬ ĐẠO!»

Xem chi tiết

SUY NIỆM CHÚA NHẤT 32 TN B: DÂNG CHO CHÚA

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM B: “CỦA ÍT LÒNG NHIỀU”

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM B: MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Xem chi tiết

SUY NIỆM LỜI CHÚA CN 31 TN B: ĐẠO YÊU THƯƠNG

Xem chi tiết

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 30 TN B: XIN CHO CON ĐƯỢC THẤY

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM B: MÙ MÀ SÁNG! SÁNG MÀ MÙ!

Xem chi tiết

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 29 TN B: UỐNG CHÉN THẦY

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO 2012: GIÁO DÂN TRUYỀN GIÁO

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM B: ĐEM TIN MỪNG ĐẾN CHO MỌI NGƯỜI

Xem chi tiết

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 28 TN B: CÁI KÉT SẮT

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B : ĐÚNG LÀ BẠC NHƯ TIỀN!

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT 27 TN B: CÓ CHÚA TRONG ĐỜI NHAU

Xem chi tiết

CHUỖI MÂN CÔI NGÀY ẤY

Xem chi tiết

TOÀN BỘ CÁC BÀI SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT NĂM A CỦA LINH MỤC FRANK DOYLE, DO MAI TÁ DIỄN DỊCH

Xem chi tiết

TOÀN BỘ CÁC BÀI SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT NĂM C CỦA LINH MỤC FRANK DOYLE, DO MAI TÁ DIỄN DỊCH

Xem chi tiết

TOÀN BỘ CÁC BÀI SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT NĂM B CỦA LINH MỤC FRANK DOYLE, DO MAI TÁ DIỄN DỊCH

Xem chi tiết

LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM B: HÔN NHÂN GIA ĐÌNH TRONG KẾ HOẠCH CỦA THIÊN CHÚA

Xem chi tiết

SUY NIỆM LỜI CHÚA CN 26 TN B: LỜI CẢNH BÁO

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM B: KHÓC VỚI KẺ KHÓC VÀ VUI VỚI NGƯỜI VUI

Xem chi tiết

SUY NIỆM LỜI CHÚA CN 25 TN B: NGƯỜI LÀM LỚN

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM B: CON ĐƯỜNG THẦY CHỈ CHO CHÚNG TA

Xem chi tiết

SUY NIỆM LỜI CHÚA CN 24 TN B: ĐỨC TIN SỐNG

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B: ƠN GỌI HAY CON ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ

Xem chi tiết

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 23 TN B: BỆNH CÂM ĐIẾC NGAY TRONG NHÀ MÌNH

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B: THIÊN CHÚA CHỮA LÀNH

Xem chi tiết

SUY NIỆM LỜI CHÚA CN 22 TN B: THỰC THÀ VỚI CHÚA

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM B: DÂN CHÚA LÀ DÂN VĨ ĐẠI !

Xem chi tiết

SUY NIỆM LỜI CHÚA CN 21 TN B: GIA ĐÌNH TÔI TÔN THỜ THIÊN CHÚA

Xem chi tiết

SUY NIỆM LỜI CHÚA CN 20 TN B: LƯƠNG THỰC CỦA NGƯỜI KHÔN

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM B : BÁNH TRƯỜNG SINH

Xem chi tiết

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẤT 18 TN B: ĂN ĐỂ SỐNG…ĐỜI ĐỜI

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B: CHỌN NẾP SỐNG MỚI VÀ TRỞ THÀNH CON NGƯỜI MỚI

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XVII TN B: HÃY CHO NHAU SỰ SỐNG

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM B: 5 CHIẾC BÁNH VÀ 2 CON CÁ

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT 16 TN B: VIỆC CẦN LÀM NGAY

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM B: VINH DỰ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỤC TỬ

Xem chi tiết

SUY NIỆM TIN MỪNG CN 15 TN B: PHƯƠNG TIỆN VÀ TIN MỪNG

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM B: ƠN GỌI & SỨ MẠNG CỦA KI-TÔ HỮU

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B: NHẬN RA SỨ GIẢ CỦA THIÊN CHÚA

Xem chi tiết

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 14 TN B: NHỮNG CON MẮT THỊT

Xem chi tiết