LỄ CHÚA GIÊSU KITÔ VUA: VỊ VUA CHẤP NHẬN CHẾT, ĐỂ CON DÂN ĐƯỢC SỐNG

Xem chi tiết

LỄ CHÚA GIÊSU KITÔ VUA

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B: LỄ ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B: «CON CHÁU CÁC THÁNH TỬ ĐẠO!»

Xem chi tiết

SUY NIỆM CHÚA NHẤT 32 TN B: DÂNG CHO CHÚA

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM B: “CỦA ÍT LÒNG NHIỀU”

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM B: MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Xem chi tiết

SUY NIỆM LỜI CHÚA CN 31 TN B: ĐẠO YÊU THƯƠNG

Xem chi tiết

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 30 TN B: XIN CHO CON ĐƯỢC THẤY

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM B: MÙ MÀ SÁNG! SÁNG MÀ MÙ!

Xem chi tiết

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 29 TN B: UỐNG CHÉN THẦY

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO 2012: GIÁO DÂN TRUYỀN GIÁO

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM B: ĐEM TIN MỪNG ĐẾN CHO MỌI NGƯỜI

Xem chi tiết

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 28 TN B: CÁI KÉT SẮT

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B : ĐÚNG LÀ BẠC NHƯ TIỀN!

Xem chi tiết

TOÀN BỘ CÁC BÀI SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT NĂM B CỦA LINH MỤC FRANK DOYLE, DO MAI TÁ DIỄN DỊCH

Xem chi tiết