LINH HƯỚNG TRONG TRUYỀN THỐNG XUÂN BÍCH

Xem chi tiết

HIẾN PHÁP HỘI LINH MỤC XUÂN BÍCH

HIẾN  PHÁP HỘI LINH MỤC XUÂN BÍCH

Xem những tuyên bố ban đầu

HIẾN PHÁP: PHẦN MỘT: SỨ MỆNH CỦA HỘI XUÂN BÍCH, LỜI MỞ ĐẦU

Xem LỜI MỞ ĐẦU

HIẾN PHÁP: PHẦN MỘT: CHƯƠNG I. BẢN CHẤT VÀ CỨU CÁNH CỦA HỘI

Xem chi tiết

HIẾN PHÁP: PHẦN MỘT: CHƯƠNG II: THỰC THI SỨ MẠNG

Xem chi tiết

HIẾN PHÁP: PHẦN MỘT : CHƯƠNG III : NHỮNG TÁC VỤ CỦA HỘI

Xem chi tiết

HIẾN PHÁP: PHẦN HAI: NHỮNG CON NGƯỜI PHỤC VỤ SỨ MỆNH, DẪN NHẬP

Xem chi tiết

HIẾN PHÁP: PHẦN HAI, CHƯƠNG I : ĐỜI SỐNG CÁC LINH MỤC XUÂN BÍCH

Xem chi tiết

HIẾN PHÁP : PHẦN HAI: CHƯƠNG II: CÁC THÀNH VIÊN CỦA HỘI

Xem chi tiết

HIẾN PHÁP: PHẦN HAI: CHƯƠNG III: VIỆC ĐÀO TẠO KHỞI ĐẦU VÀ THƯỜNG XUYÊN

Xem chi tiết

HIẾN PHÁP: PHẦN BA: CÁC CƠ CẤU PHỤC VỤ CHO SỨ MẠNG, DẪN NHẬP

Xem chi tiết

HIẾN PHÁP: PHẦN BA: CHƯƠNG I: TOÀN BỘ CÁC CƠ CẤU

Xem chi tiết

HIẾN PHÁP: PHẦN BA: CHƯƠNG II: CÁC CƠ CẤU TRUNG ƯƠNG

Xem chi tiết

HIẾN PHÁP: PHẦN BA: CHƯƠNG III: CÁC CƠ CẤU CỦA TỈNH HỘI

Xem chi tiết

HIẾN PHÁP: PHẦN BA: CHƯƠNG IV: CÁC CƠ CẤU ĐỊA PHƯƠNG

Xem chi tiết

HIẾN PHÁP: PHỤ LỤC I: QUY LUẬT VỀ CÁC TỔNG CÔNG HỘI

Xem chi tiết

HIẾN PHÁP: PHỤ LỤC II : GHI CHÚ THỰC HÀNH VỀ VIỆC THĂM VIẾNG

Xem chi tiết

HIẾN PHÁP: PHỤ LỤC III: CHỈ THỊ DÀNH CHO VIỆC QUẢN TRỊ TÀI SẢN ĐỊA PHƯƠNG

Xem chi tiết