HIẾN PHÁP: PHỤ LỤC I: QUY LUẬT VỀ CÁC TỔNG CÔNG HỘI

Xem chi tiết

CÙNG MỘT HY TẾ ĐƯỢC TIẾP DIỄN

Xem chi tiết

HIẾN PHÁP: PHỤ LỤC II : GHI CHÚ THỰC HÀNH VỀ VIỆC THĂM VIẾNG

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN (A)

“Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” 

Xem tiếp

KẾT THÚC KHÓA BỒI DƯỠNG CHO CÁC GIÁO SƯ CÁC ĐẠI CHỦNG VIỆN VIỆT NAM

Từ ngày mồng 5 đến 25 tháng Bảy, 30 giáo sư và giám đốc các Đại chủng viện của Việt Nam đã tham dự vào khóa đào tạo ở Paris.

Xa mà gần…mối liên hệ nối kết hai Giáo Hội Công giáo Pháp Việt không phải có từ hôm qua. Điều đó đặc biệt đúng về vấn đề đào tạo thần học và mục vụ.

Xem tiếp

THẦY SAI ANH EM ĐI RAO GIẢNG LỜI CỦA THẦY

Họ sẽ luôn luôn mang nơi mình Tin Mừng rất thánh của Ngài, để, theo như (lời) ngôn sứ nói phúc thay ai suy gẫm luật Chúa đêm ngày (Tv 1, 2), họ luôn luôn có trước mắt khuôn mẫu của các nhân đức kitô giáo, để họ cũng lãnh nhận nơi đôi tai của tâm hồn họ những giới luật của đời sống kitô hữu, và sau cùng để họ có trên đôi tay mình những hoạt động của Chúa Kitô để hoàn tất chúng.

Xem chi tiết

TÔI ĐÃ BẮT ĐẦU THỞ VÀ CƯỜI

“Thiên Chúa, luôn luôn Thiên Chúa và không gì thêm nữa” (Jean-Jacques Olier)

Xem chi tiết