TÂM TÌNH VỚI CÁC TÂN LINH MỤC

Gm. Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Xem chi tiết

DẪN NHẬP VÀO LECTIO DIVINA (II)

III. Những khía cạnh (aspects, phases) của Lectio Divina

Xem chi tiết