ĐỂ ĐỌC THÔNG ĐIỆP VERITATIS SPLENDOR (V)

2. GIÁO HỘI VÀ VIỆC PHÂN ĐỊNH MỘT SỐ KHUYNH HƯỚNG CỦA THẦN HỌC LUÂN LÝ HIỆN HÀNH.

Bây giờ chúng ta đề cập chương nổi tiếng khó nhất của thông điệp. Tuy nhiên, người ta không thể khiển trách thông điệp về điều đó, vì nó đã phải đề cập đến các lý thuyết của một số luân lý gia đang có vấn đề và thường được diễn tả dưới một hình thức rất chuyên môn. Đúng hơn, cần phải biết ơn thông điệp đã trình bày và trả lời chúng cách khá đơn giản, bằng cách nhắm đến cái cốt lõi và tránh thứ ngôn ngữ quá trừu tượng mà các chuyên viên thích dùng.

Xem tiếp