HUẤN THỊ DIGNITAS PERSONAE VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUÂN LÝ SINH HỌC (DẪN NHẬP)

PHẨM GIÁ NHÂN VỊ: HUẤN THỊ CỦA VATICAN VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUÂN LÝ SINH HỌC

HUẤN THỊ DIGNITAS PERSONAE VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUÂN LÝ SINH HỌC

DẪN NHẬP

1.  Phẩm giá nhân vị phải được nhìn nhận đối với mọi hữu thể nhân linh từ khi thụ thai cho đến cái chết tự nhiên của nó. Nguyên tắc căn bản này, mà diễn tả một tiếng “vâng” lớn lao đối với sự sống của con người, phải được đặt ở trung tâm của suy tư luân lý về việc nghiên cứu y sinh học, đang ngày càng đạt được một tầm quan trọng lớn lao trong thế giới hôm nay. Huấn quyền của Giáo Hội đã nhiều lần can thiệp để lám sáng tỏ và giải quyết những vấn đề luân lý ngấm ngầm ở đó. Về vấn đề này, Huấn thị Donum Vitae (1) chiếm một tầm quan trọng đặc biệt. Tuy nhiên, hai mươi năm sau khi nó ra đời, đã đến lúc xúc tiến cập nhật nó.

Giáo huấn của văn kiện này bảo toàn tất cả giá trị của nó đối với các nguyên tắc cũng như những phán đoán luân lý được diễn tả ở đó. Thế nhưng, trong lãnh vực tế nhị của sự sống con người và của gia đình, những kỹ thuật y sinh học mới hiện nay đang khơi lên những vấn đề về sau, đặc biệt những gì liên quan đến việc nghiên cứu các phôi thai người, việc sử dụng các tế bào gốc cho những mục đích chữa trị cũng như lãnh vực y học thực nghiệm. Tất cả những kỷ thuật này khơi lên những vấn nạn mới mẻ đòi hỏi những câu trả lời thích ứng. sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học và sự mở rộng của nó nhờ các phương tiện truyền thông xã hội khơi lên những chờ đợi và những bận tâm nơi công luận. Các Hội đồng lập pháp thường được thúc giục để đưa ra những quyết định, bằng cách đôi khi bao hàm những tham khảo quần chúng, để quy định về mặt luật pháp cho những vấn đề này.

Những động cơ này đã đưa Bộ Giáo Lý Đức Tin đến việc soạn thảo một Huấn thị mới có tính cách giáo thuyết, để đương đầu với một số vấn đề gần đây, dưới ánh sáng của các tiêu chí đã được Huấn thị Donum Vitae loan báo. Những đề tài khác mà đã được bàn đến rồi, nhưng những điểm làm sáng tỏ về sau đối với chúng cần thiết phải có, cũng đã được xem xét lại.

2. Việc xem xét những vấn đề này luôn quan tâm đến những khía cạnh khoa học của chúng, nhờ sự cộng tác của một nhóm các chuyên gia và những phân tích của Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng Vì Sự Sống. Tất cả điều đó được lượng giá dưới ánh sáng của các nguyên tắc nhân chủng học kitô giáo. Các thông điệp Veritatis splendor (2) và Evangelium Vitae (3) của Đức Gioan Phaolô II và những tham luận khác của Huân Quyền sẽ đem lại những chỉ thị rõ ràng về phương pháp và nội dung trong suốt viêc xem xét những vấn đề này.

Giữa bức tranh toàn cảnh hiện nay và muôn hình vạn trạng, về triết học và khoa học, người ta có thể làm nổi bật một sự hiện diện lớn lao của các nhà khoa học và triết học giá trị mà, trong tinh thần của lời thề Hippocrate, nhìn thấy nơi y khoa một sự phục vụ đối với sự mỏng giòn của con người, đối với việc chữa trị các bệnh tậc, xoa dịu đau đớn cũng như việc mở rộng những chăm sóc cần thiết cách bình đẳng cho tất cả nhân loại. Thế nhưng, một số người đại diện trong chính những lãnh vực khoa học này  xem sự phát triển tăng trưởng của các ngành kỹ thuật y sinh học trong một viễn ảnh chủ yếu là ưu sinh.

3. Giáo Hội Công Giáo, khi đề nghị những nguyên tắc và những phán đoán luân lý về việc nghiên cứu y sinh học trong lãnh vực sự sống con người, dựa vào ánh sáng của lý trí cũng như đức tin, bằng cách đóng góp vào việc soạn thảo một cái nhìn toàn diện về con người và ơn gọi của nó. Điều này chứng tỏ khả năng của nó tiếp nhận tất cả những gì tỏ ra tốt lành nơi những công trình của con người và nơi những truyền thống văn hóa và tôn giáo đa dạng, mà thường có một sự tôn trọng lớn lao đối với sự sống.

Huấn Quyền muốn khích lệ và bày tỏ sự tin tưởng của mình đối với những ai xem khoa học như là một việc phục phụ cao quý cho thiện ích toàn diện của sự sống và cho phẩm giá của mỗi hữu thể nhân linh. Vì thế, chính trong sự hy vọng mà Giáo Hội chú ý đến việc nghiên cứu khoa học, và muốn rằng nhiều kitô hữu hiến mình cho việc thăng tiến y sinh hoc để làm chứng cho đức tin của mình. Vả lại, Giáo Hội bày tỏ ước muốn rằng những hoa trái của việc nghiên cứu này cần được sẵn sàng ứng trực thậm chí nơi những vùng nghèo và nơi những vùng mà bệnh tật chạm đến, để đáp lại nhu cầu cấp bách và bi đát nhất theo quan điểm nhân đạo. Sau cùng, Giáo Hội muốn hiện diện bên cạnh tất cả những người đau khổ nơi thể xác và tâm hồn, để mang lại không chỉ một sự an ủi, nhưng còn là ánh sáng và niềm hy vọng, qua đó bệnh tất và kinh nghiệm về cái chết tìm lại một ý nghĩa. Trên thực tế, những hoàn cảnh này thuộc về cuộc sống của con người và ghi dấu lịch sử của nó, bằng cách mở nó ra cho mầu nhiệm Phục Sinh. Cái nhìn của Giáo Hội trên thực tế là đầy tin tưởng vì “sự sống sẽ chiến thắng: đối với chúng ta, điều đó là một niềm hy vọng chắc chắn. Vâng, sự sống sẽ chiến thắng, vì chân lý, sự thiện, niềm vui, sự tiến bộ đích thực đều thuộc về phía sự sống” (4).

Huấn thị này nói với các tín hữu và tất cả những ai tìm kiếm chân lý (5). Nó bao gồm ba phần: phần thứ nhất nhắc lại một số khía cạnh có tầm quan trọng lớn về mặt nhân chủng học, thần học và luân lý; phần thứ hai đương đầu với những vấn đề mới mẻ gắn liền với việc sinh sản; phần thứ ba chú tâm đến những đề nghị chữa trị mới mẻ bao hàm việc cải biến phôi và gia sản di truyền của con người.

(còn nữa)

—————————–

Chú thích:

1. Bộ Giáo Lý Đức Tin, Huấn thị Donum Vitae (Hồng ân sự sống) về việc tôn trọng sự sống sơ sinh của con người và phẩm giá của việc sinh sản (22/02/1987) : AAS 80 (1988), 70-102 ; La Documentation catholique 84 (1987), tr. 349-361.

2. Jean-Paul II, Thông điệp Veritatis splendor (Chân lý rạng ngời) về một vài vấn đề luân lý căn bản của giáo huấn luân lý của Giáo Hội (06/08/1993) : AAS 85 (1993), 1133-1228 ; La Documentation catholique 90 (1993), tr. 901-944.

3. Jean-Paul II, Thông điệp Evangelium Vitae (Tin Mừng về Sự sống) về giá trị và tính bất khả xâm phạm của sự sống con người (25/03/1995) : AAS 87 (1995), 401-522; La Documentation catholique 92 (1995), tr. 351-405.

4. Jean-Paul II, Diễn từ cho các tham dự viên của Đại Hội Đồng của Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Sự Sống (03/03/2001), số 3 : AAS 93 (2001), 446 ; La Documentation catholique 98 (2001), tr. 405.

5. x. Jean-Paul II, Thông điệp Fides et ratio về các mối tương quan giữa đức tin và lý trí (14/09/1998), số 1 : AAS 91 (1999), 5 ; La Documentation catholique 95 (1998), tr. 901.

Xem tiếp các phần Dẫn NhậpI, II, IIIKết Luận

%d bloggers like this: