GIỚI THIỆU TRANG WEB TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ, PHIÊN BẢN MỚI


Xin giới thiệu quý độc giả trang web của Tổng Giáo Phận Huế, phiên bản mới. Người phụ trách là Lm. Nguyễn Vinh Gioang.

tonggiaophanhue

About these ads
%d bloggers like this: