THÁNH TÔMA AQUINÔ VÀ BỘ TỔNG LUẬN THẦN HỌC

THÁNH TÔMA AQUINÔ VÀ BỘ TỔNG LUẬN THẦN HỌC

XBVN – Trong buổi tiếp kiến chung hôm 23/6/2010, Đức Thánh Cha đã nói về bộ Tổng Luận Thần Học của thánh Tôma Aquinô. Đây là bài giáo lý thứ ba về thánh nhân.

Bộ Tổng Luận Thần Học là tuyệt đỉnh của công trình của ngài gồm 512 câu hỏi và 2.669 mục. Thánh Tôma Aquinô đã trình bày cách rõ ràng và thích đáng những chân lý đức tin phát xuất từ Kinh Thánh và các Giáo Phụ, chủ yếu là từ thánh Augustinô.

Thánh Tiến sĩ Thiên thần nhắc nhớ : « Như cuộc sống toàn thể, tâm trí con người cần phải không ngừng được soi sáng bởi lời cầu nguyện và bởi ánh sáng đến từ Trời ». Đức Thánh Cha cho biết trong bộ Tổng Luận, thánh Tôma đã mô tả ba cách thức hiện hữu của Thiên Chúa : Thiên Chúa tự mình hiện hữu, ngài là nguyên lý và cứu cánh của mọi sự, tất cả đến từ Ngài và tùy thuộc vào Ngài. Tiếp đến, Thiên Chúa tự biểu lộ bằng ân sủng trong đời sống và hành động của người kitô hữu và các thánh. Sau cùng, Ngài đặc biệt hiện diện nơi con người của Chúa Kitô và trong các bí tích phát sinh từ sứ mệnh cứu độ của Người. »

Rồi Đức Thánh Cha nhắc lại rằng thánh Tôma đặc biệt quan tâm đến mầu nhiệm Thánh Thể, mà ngài rất sùng kính…Theo chân các thánh, chúng ta hãy gắn bó với bí tích này. Chúng ta hãy sốt sắng tham dự vào thánh lễ để rút ra những hoa trái thiêng liêng. Chúng ta hãy nuôi dưỡng bởi Mình và Máu của Chúa để lãnh nhận liên lỉ ân sủng của Thiên Chúa. Chúng ta hãy thường xuyên dừng lại trước Thánh Thể ! Những gì thánh nhân đã trình bày cách chặt chẽ trong tác phẩm của ngài, và đặc biệt trong bộ Tổng Luận, thì ngài cũng đã truyền đạt trong việc giảng thuyết của mình. Nội dung của nó…tương ứng hoàn toàn với cấu trúc của sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo…Trong một thời đại được đánh dấu bởi mối bận tâm mạnh mẽ tái phúc âm hóa, những chủ đề căn bản này không được thiếu vì chúng là những gì mà chúng ta tin, tức là tín biểu, những gì chúng ta đọc như Kinh Lạy Cha và Kinh Kính Mừng, những gì chúng ta sống nhờ vào mạc khải Thánh Kinh, cũng như luật yêu thương…Thiên Chúa và tha nhân ».

Trong « cuốn sách về Tín Biểu của các Tông đồ », thánh Tôma giải thích giá trị của đức tin. Nhờ nó, các linh hồn kết hợp với Thiên Chúa…, đời sống tìm thấy con đường đúng đắn của nó và tìm thấy cho chúng ta phương tiện tránh những cám dỗ. Đối với những ai nghĩ rằng đức tin là đần độn vì ta không thể chứng mình nó bằng cách giác quan của chúng ta, thì ngài đưa ra một câu trả lời đầy đủ. Mối nghi ngờ này là không đứng vững vì trí tuệ bị hạn chế và không thể biết tất cả. Nếu như chúng ta có thể biết tất cả về cái hữu hình cũng như cái vô hình, thì việc chấp nhận những chân lý chỉ dựa trên nền tảng đức tin mà thôi hẳn là một điều dại dột thực sự. Vả lại, không thể sống mà không có kinh nghiệm về người khác, ở đâu tri thức cá nhân không đạt tới. Bởi thế, thật hợp lý khi tin vào một vị Thiên Chúa tự mạc khải, và vào lời chứng tá của các tông đồ ».

Chúng ta hãy trở lại với mục trong cuốn Tổng Luận dành riêng nói về sự nhập thể của Ngôi Lời Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng đối với thánh Tôma, đức tin Kitô giáo phải được củng cố bằng mầu nhiệm nhập thể. Niềm hy vọng được gia tăng và được củng cố khi nghĩ rằng Con Thiên Chúa đã đến giữa chúng ta, như một người trong chúng ta, để thông truyền thần tính của Ngài cho con người…».

Đức Thánh Cha kết luận : Thánh Tôma « như tất cả các thánh là một người rất sùng kính Đức Maria, mà ngài đã gọi là ngai của Ba Ngôi, nơi mà Mẹ tìm thấy sự yên nghỉ của mình. Qua việc nhập thể, không một thụ tạo nào khác ngoài nơi Mẹ, mà Ba Ngôi Thiên Chúa lưu lại trong ân sủng tròn đầy và ban sự trợ giúp nhờ lời cầu bầu nguyện xin ».

Theo VIS

 

Advertisements
%d bloggers like this: