MỘT CANH TÂN QUAN TRỌNG Ở VATICAN

CUỘC CANH TÂN QUAN TRỌNG Ở VATICAN

Tòa Thượng Thẩm Rôma từ nay sẽ có thẩm quyền về việc giải một hôn phối được phê chuẩn và chưa hoàn hợp cũng như đối với các vụ án về tình trạng vô hiệu của việc phong chức thánh. Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật các Bí Tích đã nhường cho Tòa Thượng Thẩm Rôma thẩm quyền kỹ thuật pháp lý này. Điều này đã được chuẩn bị từ vài tháng nay và từ nay trở thành chính thức. Một Tự sắc của Đức Thánh Cha tái tổ chức các thẩm quyền của Bộ này. « Quaerit Semper », đó là tên của Tự sắc này, ghi thời gian từ 30/08/2011. Nó hủy bỏ hai khoản của Tông hiến « Pastor bonus », các khoảng 67 và 68, và sửa đổi khoản 126. Một văn phòng mới đã được thành lập ở Tòa Thượng Thẩm Rôma. Các chuẩn mực mới sẽ có hiệu lực từ 01/10/2011. Theo nhận định của người đứng đầu Tòa Thượng Thẩm, thì cuộc chuyển nhượng thẩm quyền này là « cuộc canh tân chuẩn mực có tầm mức lịch sử ở Giáo Triều Rôma ».

Tý Linh

Theo Radio Vatican

Advertisements
%d bloggers like this: