KHỦNG HOẢNG KINH TẾ VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI

HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI

« Trong suốt 120 năm phát triển học thuyết xã hội của Giáo Hội, thế giới đã biết đến những biến chuyển sâu xa, thậm chí không thể tưởng tượng được vào thời của Thông điệp Rerum Novarum của Đức Lê-ô XIII. Tuy nhiên, đối diện với những biến động xã hội, gia sản của huấn quyền xã hội đã không thay đổi. Nó luôn thăng tiến nhân vị và gia đình, trong đời sống thường nhật của họ cũng như trong thế giới lao động ». Đó là những lời dẫn nhập mà Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã nói, vào ngày 15/10/2011, với các tham dự viên của hội nghị thường niên của tổ chức Centesimus Annus Pro Pontifice, năm nay dành riêng cho mối tương quan giữa gia đình và xí nghiệp, và trùng khớp với kỷ niệm năm thứ 20 Thông điệp Centesimus Annus được Đức Gioan-Phaolô II công bố nhân dịp kỷ niệm 100 năm Thông điệp Rerum Novarum, và 30 năm ra đời Tông huấn Familiaris Consortio.

Đức Thánh Cha nhắc lại : « Công đồng Vatican II đã nói về gia đình như là « Giáo Hội tại gia » (Eglise domestique) và như là « cung thánh bất khả chạm đến »… Ngay cả kinh tế với những luật lệ của nó phải luôn xem xét lợi ích và việc bảo vệ tế bào đầu tiên của xã hội này », và đồng thời cho thấy bốn nhiệm vụ của gia đình được mô tả trong Tông huấn Familiaris Consortio : đào tạo một cộng đồng nhân vị, phục vụ sự sống, tham gia vào đời sống xã hội và tham gia và đời sống và sứ mạng của Giáo Hội.

Theo Đức Thánh Cha, chính tình yêu là nền tảng của tất cả các chức năng này của gia đình và « chính điều đó mà gia đình giáo dục và đào tạo… Trước tiên, chính trong gia đình mà người ta học biết phải có thái độ đúng đắn để sống trong xã hội, nhưng còn trong thế giới lao động, kinh tế, xi nghiệp mà cần phải được hướng dẫn bởi bác ái, trong một lô-gíc nhưng không, liên đới và trách nhiệm đối với nhau ».

« Trong một khung cảnh xã hội khó khăn, bất hạnh thay, chúng ta đang chứng kiến một cuộc khủng hoảng việc làm và kinh tế, đi kèm với cuộc khủng hoảng gia đình… Một tổng hợp hài hòa giữa gia đình và lao động là cần thiết, mà học thuyết xã hội của Giáo Hội có thể mang lại phần đóng góp quý báu của mình ».

Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc đến Thông điệp Caritas in veritate trong đó ngài khẳng định rằng công bằng giao hoán, cho để có, và công bằng phân phối, cho vì bổn phận, là không đủ trong xã hội. Để có công bằng đích thực, cần phải thêm vào sự nhưng không và tình liên đới (x. số 39). Sự liên đới, đó là đặc biệt hết thảy mọi người cảm thấy  có trách nhiệm với hết mọi người, và , và do đó nó không thể chỉ được ủy cho Nhà Nước mà thôi ».

Bác ái trong chân lý « có nghĩa rằng cần phải mang lại hình thức và tổ chức cho các hoạt động kinh tế mà, dù không chổi bỏ lợi nhuận, nhưng muốn vượt lên trên lô-gíc trao đổi những sự tương đương và lợi nhuật như là mục đích tự tại…Việc xác định những con đường để đối diện cách cụ thể cuộc khủng hoảng không phải thuộc phận vụ của Giáo Hội. Tuy nhiên, các kitô hữu có bổn phận tố giác những sự dữ, làm chứng và giữ toàn vẹn những giá trị trên đó phẩm giá con người được xây dựng, thăng tiến những hình thức liên đới tạo điều kiện dễ dàng cho công ích, để nhân loại luôn trở thành hơn nữa gia đình của Thiên Chúa ».

Tý Linh

Theo VIS

Advertisements
%d bloggers like this: