VIDEO DÒNG PHAOLÔ BIỂU DIỄN “TẶNG PHẨM NGƯỜI TÌNH”

Dòng Phaolô biểu diễn “Tặng Phẩm Người Tình” mừng kỷ niệm Kim Khánh Linh Mục của Đức Tổng Têphanô Nguyễn Như Thể. Tối 06.01.2012, tại nhà  thờ Chánh Tòa Phủ Cam, Huế.

vũ khúc:

%d bloggers like this: