KITÔ HỮU CHIẾM 2% DÂN SỐ ISRAEL

KITÔ HỮU CHIẾM 2% DÂN SỐ ISRAEL

Theo thông tin của Văn phòng trung ương các con số thống kê của Israël, được đăng trên trang wab của Tòa Thượng Phụ Giêrusalem, tại Israël, có 154.000 kitô hữu, tức là chiếm 2% dân số.

80,4% các kitô hữu Israël là các kitô hữu gốc Ả-rập. Số khác là những người di trú đã đến Israël với một thành viên Do Thái của gia đình của họ nhờ luật hồi hương, đối với đa số trong những năm 1990 sau sự sụp đổ của Liên bang Sô-Viết.

Các thành phố có dân số kitô hữu đông nhất là Nazareth (22.000), Haïfa (13 800), Giêrusalem (11 600) và Shfaram, ở Galilée (9 300).

Con số trung bình con cái (cho đến 17 tuổi) trong một gia đình kitô hữu là 2,2, một con số tương tự với các gia đình Do Thái (2,3) và thấp hơn các gia đình Hồi giáo (3,1). Tuy nhiên, tỉ lệ gia tăng dân số kitô hữu là 0,9%, đối lại 1,7% của người Do Thái và 2,7% đối với người Hồi giáo.

Tý Linh

Theo La Croix

%d bloggers like this: