ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN TÒA THƯỢNG THẨM ROTA : TRUNG THÀNH VÀ TÔN TRỌNG CÁC TRUYỀN THỐNG

ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN TÒA THƯỢNG THẨM ROTA : TRUNG THÀNH VÀ TÔN TRỌNG CÁC TRUYỀN THỐNG

Không có chỗ cho óc sáng tạo trong vấn đề công lý. Đó là lời cảnh cáo được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đưa ra vào sáng thứ Bảy 21.01.2012, khi tiếp kiến các thành viên của Tòa Thượng Thẩm ROTA ở Rôma, nhân dịp khai mạc năm tư pháp. Trong thời gian vừa qua, có những trào lưu tư tưởng đề phòng chống lại việc tôn trọng thái quá, « theo mặt chữ », các bản văn luật, đến độ làm tổn hại đến tinh thần của chúng. Những trào lưu này cho đó là một hình thức duy pháp chế. Họ đề nghị một lối tiếp cận phù hợp hơn với các nền tảng thần học và với các mục tiêu mục vụ của các chuẩn mực giáo luật.

Đó là một quan điểm mà Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI không chia sẻ. Đối với Đức Thánh Cha, việc giải thích các chuẩn mực giáo luật phải được thực hiện trong Giáo Hội, trong khuôn khổ cuộc canh tân trong sự liên tục. Điều đó còn đúng hơn nữa khi nó hệ tại những luật lệ có liên quan đến hành vi cấu thành hôn nhân và sự hoàn hợp của nó cũng như đến chức thánh. Nếu người ta phó thác cho lối giải thích của con người để thiết lập những gì là pháp lý, thì như thế luật khách quan bị phó mặc cho những suy nghĩ có nguy cơ chủ quan, tùy tiện, tự cho đâu là thần học hay mục vụ. Giáo luật không thể bị đóng khung trong một hệ thống những chuẩn mực thuần túy nhân loại ; nó gắn liên với lề luật trổi vượt hơn trong Giáo Hội. Chính trong những chân lý của đức tin mà Giáo luật tìm thấy nền tảng và tất cả ý nghĩa của nó.

Tý Linh

Theo Radio Vatican

%d bloggers like this: