CHÚA NHẬT II MÙA CHAY B: HÃY NGHE LỜI NGƯỜI

Chúa Nhật II Mùa Chay B

Hãy Nghe Lời Người

clip_image001Mc 9:2-9: 2Sáu ngày sau, Đức Giêsu đem theo các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan và Người đưa họ lên một ngọn núi cao, riêng ra một chỗ. Và Người được biến đổi hình dạng trước mắt các ông. 3Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh vô cùng, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. 4Và ông Êlia và ông Môsê hiện ra cùng họ, và các ông đàm đạo với Đức Giêsu. 5Bấy giờ, thưa với Đức Giêsu, ông Phêrô nói: “Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là tốt đẹp! Và hãy để chúng con dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia.” 6Thực ra, ông không biết thưa làm sao, vì các ông kinh hoàng. 7Và nầy có một đám mây bao phủ các ông. Và có tiếng từ đám mây: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy nghe lời Người.” 8Và chợt nhìn quanh, các ông không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu với các ông. 9Và khi họ xuống núi, Người truyền cho các ông không được kể lại cho ai những điều đã thấy, chỉ đến khi Người Con của Nhân Loại từ cõi chết sống lại.

Đoạn 9:2-9 thuộc phần thứ hai của văn mạch 8:31-9:29. Trong phần thứ nhất (8:31-9:1), Chúa Giêsu loan báo công khai lần đầu tiên về cuộc thương khó, cái chết, và sự sống lại, và các môn đệ đã tỏ ra không hiểu (8:31-33). Người còn nói thêm những điều kiện xem ra khó thực hiện để làm môn đệ của Người và để cứu lấy mạng sống (8:34-9:1). Do đó, trong phần thứ hai, việc biến hình (9:2-9), đối thoại về Êlia (9:10-13) và biểu hiện quyền năng của Chúa Giêsu (9:14-29) là để mạc khải Chúa Giêsu cho các môn đệ và để kêu gọi các ông hãy tin và nghe lời Người.

Mọi chi tiết cuộc biến hình tập trung về Chúa Giêsu, mà cao điểm là tiếng nói từ đám mây: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy nghe lời Người (9:7). Chúa Cha thực hiện việc biến hình nầy. Cuộc biến hình diễn ra trong khung cảnh của thế giới Thiên Chúa. Phần chuẩn bị: chiếc áo rực rỡ và trắng tinh Chúa Giêsu đang mặc biểu thị tình trạng của Người sau khi sống lại (x.16:5), hai khuôn mặt lớn của Cựu Ước: Môsê đại diện cho Lề luật và giao ước (1:44; 7:10; 10:3; 12:26). Êlia tranh đấu để dân chúng trung thành với giao ước mà chuẩn bị cho Chúa đến (Mal 3:22.24; Dnl 18:15). Phần mạc khải: đám mây biểu thị sự hiện diện của Thiên Chúa (Xh 19:9.16; 20:21; 24:15-18; 34:5). Tiếng nói từ đám mây ngỏ với ba môn đệ là tiếng của Thiên Chúa (Xh 24:16). Lời ấy xác quyết với họ Chúa Giêsu là Con yêu dấu của Thiên Chúa (1:11, nói trực tiếp với Chúa Giêsu; 14:61; 15:39), và ra một mệnh lệnh là phải nghe lời Người.

“Hãy nghe lời Người” được ban ra như một giới răn. Như xưa, trong khung cảnh núi Sinai, đám mây, Thiên Chúa đã tỏ mình ra (Xh 20:2-17; Đnl 5:6-21) và đã ban Mười Giới Răn trên bia đá cho Môsê (Xh 34:28; Đnl 4:13; 5:22; 10:4), bây giờ, cũng trên núi cao và có đám mây, Thiên Chúa tỏ mình ra trong Chúa Giêsu và giới răn của Người là hãy nghe lời Con Yêu Dấu của Người. Giới răn nầy được đặt trước cả giới răn thứ nhất: “Hãy nghe, hỡi Israel” (12:29). Như thế, những khó khăn của các môn đệ đã được soi sáng. Chúa Giêsu mà Phêrô tuyên xưng là Đấng Kitô (8:29), cũng chính là Con yêu dấu của Thiên Chúa. Cuộc khổ nạn và sự chết của Người (8:31) sẽ được vượt qua bằng sự sống lại bởi quyền năng của Thiên Chúa. Những đòi hỏi của Người về việc vác thánh giá và từ bỏ chính mình (8:34-38) là có thể thực hiện, vì điều ấy được bảo đảm bởi lời của Con Thiên Chúa.

Lời của Chúa Giêsu bây giờ đáng nghe hơn cả lề luật của Môsê và lời của Êlia. Hãy nghe lời của Chúa Giêsu cách tuyệt đối để được chia sẻ vinh quang của Người (x. 8:38).

Lm. Đặng Quang Tiến

%d bloggers like this: