TRANG WEB MỚI CỦA BỘ GIÁO LÝ ĐỨC TIN

TRANG WEB MỚI CỦA BỘ GIÁO LÝ ĐỨC TIN

Bộ Giáo Lý Đức Tin vừa mở một trang web mới (http://www.doctrinafidei.va/) nhằm tạo điều kiện cho việc tham khảo các tài liệu của mình. Ngoài tiếng Latinh ra, các tài liệu này gồm bảy ngôn ngữ khác: Đức, Anh, Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha. Đôi khi có thêm các tài liệu tiếng Hungari, Slovaque, Séc, Hà Lan.

Advertisements
%d bloggers like this: