VIDEO CHỦNG SINH ĐOÀN CHÀO MỪNG CHA GIÁM TỈNH BERNARD PITAUD

Thầy P. Hồ Quang Phúc, đoàn trưởng, chào mừng, bằng tiếng Pháp, Cha Giám TỈnh Bernard Pitaud (7/4/2012)

%d bloggers like this: