VIDEO CHA GIÁM ĐỐC ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ CHÀO MỪNG CHA GIÁM TỈNH XUÂN BÍCH PHÁP

Cha Giám Đốc Anphong Nguyễn Hữu Long chào mừng Cha Giám Tỉnh và trình bày về sinh hoạt của Chủng Viện trong thời gian qua (7/4/2012)

Advertisements
%d bloggers like this: