KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI : TÒA THÁNH NHẤN MẠNH ĐẾN SỰ CẤP BÁCH CỦA MỘT SUY TƯ

KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI : TÒA THÁNH NHẤN MẠNH ĐẾN SỰ CẤP BÁCH CỦA MỘT SUY TƯ

Tòa Thánh một lần nữa lôi kéo sự chú ý đến sự cần thiết có một suy tư sâu xa về ý nghĩa của các mục tiêu kinh tế và đến sự cấp bách xem xét lại cơ cấu tài chính và thương mại toàn  cầu, để sửa chữa những méo mó của hệ thống.

Đức cha Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, ở Genève, đã tham luận trong khuôn khổ cuộc họp lần thứ 13 về thương mại và sự phát triển của Liên Hiệp Quốc, diễn ra tại Doha, Qatar.

Đức Cha nhắc lại mục tiêu của kinh tế là để phục vụ sự phát triển toàn diện của nhân vị, chứ không ngược lại. Trong bài tham luận của mình, Đức cha Tomasi đã gióng lên tiếng kêu hy vọng và đồng thời mời gọi đưa mọi sự trở lại trong viễn ảnh đúng đắn của chúng. Hội nghị Doha bàn về khủng hoảng tài chính, luân lý, kinh tế bền vững và lao động. Về lao động, Đức Cha đã quy chiếu đến thông điệp Laborem Exercens của Đức Gioan-Phaolô II : Người lao động còn hơn cả một hữu thể nhân linh, lao động là một điều tốt lành không chỉ vì nó hữu ích, nhưng bởi vì nó chứa đựng một giá trị diễn tả và củng cố phẩm giá con người.

Cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay chứng tỏ rằng các mô hình kinh tế hiện nay không còn thích ứng với thực tại nữa. Cần phải coi nó như là một cơ hội để suy nghĩ lại kinh tế và  tìm kiếm những mô hình quy chiếu mới. Từ đó, mong muốn một nền kinh tế mới được xây dựng trên nguyên tắc công bằng xã hội, trên các giá trị luân lý minh bạch, lương thiện, liên đới và trách nhiệm. Đặt nhân vị ở trung tâm sẽ giúp ngăn ngừa khỏi những cuộc khủng hoảng khác và tránh những tác động trên xã hội và môi trường. Đưa vào trong nền kinh tế một chiều kích nhưng không, lô-gíc trao ban như là sự diễn tả tình huynh đệ, sẽ đóng góp vào việc làm cho nhân loại trở thành một đại gia đình.

Cội rễ của cuộc khủng hoảng không chỉ thuộc bản chất kinh tế và tài chính, nhưng còn đạo  đức và luân lý, như đức Bênêđictô XVI khẳng định trong Caritas in veritate, cũng như đối với Đức cha Tomasi, cần thiết đặt hữu thể (cái là) trên sở hữu (cái có). Một số hậu quả quan trọng của cuộc khủng hoảng hiện nay vượt quá các biên cương kinh tế. Tất cả các nước, ngay cả các nước phát triển nhất, đang trả giá rất đắt về mặt xã hội và văn hóa, bởi vì chúng đã cho phép các tác nhân kinh tế và tài chính tự điều chỉnh và đạo đức bị đặt sang một bên trong chiều kích này. Trên toàn thế giới, người ta chia sẻ cùng những nhu cầu, cùng những ước muốn và khát vọng : sự phát triển không chỉ là một quan niệm kinh tế, nhưng nó hướng đến việc làm thỏa mãn các ước muốn và khát vọng mà không lloaij trừ bất kỳ nhóm nào trong xã hội, nhất là những người thấp cổ bé họng nhất. Cũng đừng đánh giá thâp vài trò của giáo dục trong việc xây dựng tương lai của xã hội, không chỉ  về các công nghệ kỹ thuật mới và các hoạt động liên quan đến các canh tân. Đức Cha nhấn mạnh đến sự cần thiết đương đầu vấn đề tiếp cận lương thực, gắn liền với giá cả của  các thực phẩm nhu yếu nhất và mời gọi Liên Hiệp Quốc và thế giới lãnh lấy các vấn đề như thế.

Tý Linh

Theo Radio Vatican

%d bloggers like this: