SUY NIỆM LỜI CHÚA LỄ CHÚA BA NGÔI: NHÂN DANH AI?

NHÂN DANH AI ?

Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Ba Ngôi, 2012

 “Tôi rửa anh nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần”.

Một câu công thức ngắn gọn, nhưng quan trọng vô cùng. Quan trọng vì lấy danh nghĩa của Thiên Chúa Ba Ngôi mà làm công việc rửa cho người khác được sạch tội tổ tông truyền, kể cả tội cá nhân người ấy phạm.

Nhân danh, lấy danh nghĩa hay nói cách khác đúng hơn là thừa lệnh, là được phép làm do lệnh của ai đó, do uy quyền chính đáng của ai đó đã ban cho.

Cũng vậy, người Công Giáo làm dấu Thánh Giá với câu “nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần” khi làm tất cả các việc từ nhỏ đến lớn: trước sau bữa ăn, trước khi đi ngủ sau khi thức dậy, trước sau khi họp hội, làm việc, trước sau Thánh Lễ, trước sau giờ kinh nguyện… Tất cả các việc đều nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa, hay nói đúng hơn làm gì cũng có, cũng vì danh dự, uy tín của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Vâng, sau khi được rửa tội, mỗi chúng ta được tháp nhập vào Thân Thể Chúa Kitô nhờ Chúa Thánh Thần, để từ đó, chúng ta được gọi Thiên Chúa là Cha và được hưởng ơn cứu độ của Ba Ngôi Thiên Chúa. Từ đây, chúng ta sống là sống cho Chúa, sống nhờ tương quan mật thiết với Ba Ngôi Thiên Chúa, sống nhờ tác động của quyền lực Thiên Chúa tự bên trong ra bên ngoài, tự suy nghĩ ra đến công việc. Thánh Phaolô suy niệm còn sâu xa hơn nữa về Bí Tích Rửa Tội của chúng ta như sau: “Vì chính Thánh Thần đã làm chứng cho tâm trí chúng ta rằng: Chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy nếu là con cái, thì cũng là những người thừa tự, nghĩa là thừa tự của Thiên Chúa, và đồng thừa tự với Đức Kitô: vì chúng ta đồng chịu đau khổ với Người, để rồi chúng ta sẽ cùng hưởng vinh quang với Người” ( Rm 8, 16 – 17 ).

Mỗi tín hữu được đặt trong thế gian để thế gian thấm nhuần ơn cứu chuộc. Mỗi tín hữu được sai đi để rửa tội cho thế gian, cho mọi người để mọi người, để thế gian nhận lấy tình thương vô biên của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Tuy nhiên, mỗi tín hữu cũng luôn được đặt trước sự chọn lựa giữa Thiên Chúa và thế gian, nhất là khi thế gian đòi lên làm chủ, làm chúa tể. Nhân danh quyền lực tối thượng của thế gian, hay nhân danh quyền năng vô biên của Thiên Chúa ? Nhân danh sức mạnh của đồng tiền, của sắc đẹp, của kỹ – mỹ – công nghệ khoa học hay nhân danh toàn Chân, toàn Thiện, toàn Mỹ của Thiên Chúa?

Sách Đệ Nhị Luật củng cố niềm xác tín của chúng ta vào Thiên Chúa như sau: “Vậy hôm nay các ngươi hãy nhận biết và suy niệm trong lòng rằng: Trên trời dưới đất, chính Chúa là Thiên Chúa, chớ không có Chúa nào khác. Hãy tuân giữ các lề luật và giới răn mà hôm nay chính ta truyền dạy cho các ngươi, hầu cho các ngươi và con cháu mai sau được hạnh phúc và tồn tại trên phần đất mà Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho các ngươi” ( Đnl 4, 39 – 40 ).

Vâng, “không có Chúa nào khác”. Bởi vậy không thể có chuyện miệng đọc, tay làm dấu “nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” mà lại đồng thời làm chuyện chống lại Thiên Chúa, chống lại Giáo Hội, chống lại Chân Lý của Chúa.

Tôi và bạn hẳn đã có đôi lần nếu không nói là nhiều lần hay tất cả, đã vừa nhân danh Thiên Chúa lại vừa khiếp sợ, không đủ can đảm làm chứng cho Công Lý của Chúa, nên đành buông xuôi cho Sự Dữ lan tràn, hoặc còn hơn thế nữa, tiếp tay cho Sự Dữ lan tràn. Quả là chuyện khôi hài có thật !

Hoặc khôi hài hơn nữa là vừa nhân danh Thiên Chúa vừa quy phục ma quỷ, quy phục thế lực chống lại Thiên Chúa.

Trở lại với lời khuyên của sách Đệ Nhị Luật, thiết nghĩ mỗi chúng ta nên đặt lại vấn đề nhân danh cách nghiêm túc để có thể nói: Tôi chẳng nhân danh ai cả, tôi chỉ nhân danh Chúa Ba Ngôi mà thôi. Bởi chẳng có cái nhân danh nào được cái danh dự chính đáng, có được cái quyền lực lớn lao, bền vững trong cuộc đời này cả.

Lễ Chúa Ba Ngôi, cơ hội cho mỗi chúng ta kiểm lại tương quan của chúng ta với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, để mỗi khi đọc và dấu Thánh Giá  trên mình “nhân danh Cha và Con Và Thánh Thần” nhắc nhở rằng “chúng ta thuộc về Thiên Chúa”, chúng ta không thuộc về thế gian này. Và với ý thức ấy, chúng ta không thể nhân danh một chúa thế gian nào khác cho dẫu được lợi lộc quyền lực, được ân ban danh hiệu yêu nước, được tuyên dương có văn hóa, được chia chác cơ nghiệp hư nát thế gian…

 “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” ( Mt 28, 18 – 20 ).

Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần mà sống cho xứng đáng người con của Thiên Chúa trong cuộc đời này, hẳn là bước khởi đầu hợp lý cho việc thực hiện lệnh truyền “giảng dạy và rửa tội cho muôn dân” vậy.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã được vinh dự nhận lấy Bí Tích Thánh Tẩy, được vinh dự gọi Thiên Chúa là Cha, được thừa kế quyền nghĩa tử cùng với Chúa Con và được soi dẫn bởi Chúa Thánh Thần. Xin cho chúng con hoàn toàn thuộc về Chúa, “nhân danh chỉ một Chúa” mà sống giữa thế gian để làm chứng cho Chúa, cho tình yêu Chúa, cho Nước Chúa. Amen.

PM. CAO HUY HOÀNG, 31.5.2012

Advertisements
%d bloggers like this: