LINH MỤC GIUSE HỒ THỨ BẢO VỆ XUẤT SẮC LUẬN ÁN TIẾN SĨ THẦN HỌC

LINH MỤC GIUSE HỒ THỨ BẢO VỆ XUẤT SẮC LUẬN ÁN TIẾN SĨ THẦN HỌC

Chiều thứ Ba 03/07/2012, lúc 14g30, tại Học Viện Công Giáo Paris, linh mục Giuse Hồ Thứ đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ thần học của mình, đạt điểm tối ưu Excellence “summa cum laude”.

Đề tài luận án tiến sĩ của ngài thuộc lãnh vực tín lý: “La mort de Jésus et l’universalité du salut. L’originalité et les enjeux de la sotériologie de Karl Rahner” (tạm dịch: “Cái chết của Chúa Giêsu và tính phổ quát của ơn cứu độ. Tính độc đáo và những vấn nạn của cứu độ học nơi Karl Rahner”).

Hội đồng giám khảo gồm các linh mục giáo sư sau:

+ Cha Vincent Holzer, c.m, chủ tịch hội đồng và phản biện,

+ Cha Emmanuel Durand, o.p, hướng dẫn luận án,

+ Cha Bernard Sesboüé, s.j, phản biện,

+ Cha Jean-Louis Souletie, f.m.t, phản biện.

Cha Giuse Hồ Thứ thuộc giáo phận Huế và là linh mục Xuân Bích.

%d bloggers like this: