GIỖ TỎ XUÂN BÍCH 2012: HÀI KỊCH

Xem chi tiết

Advertisements

GIỖ TỔ XUÂN BÍCH 2012: QUAM PULCHRE GRADITUR

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B: LỄ ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ

Xem chi tiết