HỘI NHẬP VĂN HÓA VÀ ĐỜI TU (11): x. HUẤN LUYỆN HỘI NHẬP VĂN HÓA

Xem chi tiết

HỘI NHẬP VĂN HÓA VÀ ĐỜI TU (10): ix. TÔI LÀ KẺ XA LẠ TRONG NHÀ CHA TÔI

Xem chi tiết

HỘI NHẬP VĂN HÓA VÀ ĐỜI TU (9): viii. TÍNH ĐA DẠNG VĂN HÓA TRONG CÁC CỘNG ĐOÀN TU TRÌ

Xem chi tiết

HỘI NHẬP VĂN HOÁ VÀ ĐỜI TU (8): vii. NGƯỜI TU SĨ TRONG ĐỘNG LỰC CUA CÔNG CUỘC HỘI NHẬP VĂN HÓA

Xem chi tiết

HỘI NHẬP VĂN HOÁ VÀ ĐỜI TU (7): vi. NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ ĐỊA DƯ CỦA CÁC CỘNG ĐOÀN TU TRÌ ĐÒI HỎI NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ VĂN HÓA

Xem chi tiết

HỘI NHẬP VĂN HOÁ VÀ ĐỜI TU (6): v. CUỘC NHẬP THỂ CỦA ĐỨC KITÔ – MẪU THỨC CHO CUỘC HỘI NHẬP VĂN HÓA CỦA CÁC TU SĨ

Xem chi tiết

HỘI NHẬP VĂN HOÁ VÀ ĐỜI TU (5): iv. CÔNG CUỘC HỘI NHẬP VĂN HÓA CỦA ĐỜI TU

Xem chi tiết