THIÊN CHÚA, MỘT CHÚT LỊCH SỬ CỦA ĐẤNG VĨ ĐẠI NHẤT (27): (MƯỜI BỐN – 2 – CUỐI): CẢM NHẬN CHÂN LÝ QUA NGHỆ THUẬT VÀ ÂM NHẠC

Xem chi tiết

THIÊN CHÚA, MỘT CHÚT LỊCH SỬ CỦA ĐẤNG VĨ ĐẠI NHẤT (26): (PHẦN MƯỜI BỐN – 1): CẢM NHẬN CHÂN LÝ QUA NGHỆ THUẬT VÀ ÂM NHẠC

Xem chi tiết

THIÊN CHÚA, MỘT CHÚT LỊCH SỬ CỦA ĐẤNG VĨ ĐẠI NHẤT (25): (PHẦN MƯỜI BA – 2): NHỮNG GIAO THOA GIỮA THIÊN CHÚA VÀ TÂM LÍ

Xem chi tiết

THIÊN CHÚA, MỘT CHÚT LỊCH SỬ CỦA ĐẤNG VĨ ĐẠI NHẤT (24): (PHẦN MƯỜI BA – 1): NHỮNG GIAO THOA GIỮA THIÊN CHÚA VÀ TÂM LÍ

Xem chi tiết

THIÊN CHÚA, MỘT CHÚT LỊCH SỬ CỦA ĐẤNG VĨ ĐẠI NHẤT (23): (PHẦN MƯỜI HAI): HÔM SAU NGÀY ĐÓ CÁC GIÁ TRỊ, SỰ THẬT VÀ HẠNH PHÚC

Xem chi tiết

THIÊN CHÚA, MỘT CHÚT LỊCH SỬ CỦA ĐẤNG VĨ ĐẠI NHẤT (23): (PHẦN MƯỜI MỘT– 3) : CÂU TRẢ LỜI – MỘT BIẾN CỐ XÚC ĐỘNG

Xem chi tiết

THIÊN CHÚA, MỘT CHÚT LỊCH SỬ CỦA ĐẤNG VĨ ĐẠI NHẤT (22): (PHẦN MƯỜI MỘT– 2) : CÂU TRẢ LỜI – MỘT BIẾN CỐ XÚC ĐỘNG

Xem chi tiết