CHA OLIER: TỪ HOÁN CẢI ĐẾN SỨ MẠNG

Xem chi tiết

KITÔ HỌC TRONG TÁC PHẨM ” ĐỨC GIÊSU THÀNH NAZARETH” CỦA ĐỨC BÊNÊĐICTÔ XVI

ĐỨC GIÊSU THÀNH NAZARETH” (1): KITÔ HỌC TRONG TÁC PHẨM MỚI NHẤT CỦA ĐỨC BÊNÊĐICTÔ XVI 

Xem chi tiết

TÂM HỒN VÔ NHIỄM

Để trình bày về Mẹ Vô Nhiễm, có nhiều cách, nhiều lối tiếp cận, nhiều nguồn tư liệu. Ở đây chỉ xin được đơn sơ đi từ ba bài đọc Thánh Kinh của phụng vụ ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm: Bài đọc I: St 3, 9-15.20; Bài đọc II: Ep 1, 3-6.11-12 và Bài Tin Mừng: Lc 1,26-38.

Xem tiếp