THƯỞNG THỨC BẢN THÁNH CA “TÀPAO-MẸ MARIA” CỦA NHẠC SĨ MAI PHẠM

Xem chi tiết

THƯỞNG THỨC BẢN HỢP CA “CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI” CỦA NHẠC SĨ MAI PHẠM

Xem chi tiết

THƯỞNG THỨC BẢN THÁNH CA “DÂNG LỄ NGÀY XUÂN” CỦA NHẠC SĨ MAI PHẠM

Xem chi tiết

THƯỞNG THỨC BẢN NHẠC “CÔNG CHA” CỦA NHẠC SĨ MAI PHẠM

Xem chi tiết

THƯỞNG THỨC BẢN NHẠC “HOA HỒNG DÂNG NGƯỜI” CỦA NHẠC SĨ MAI PHẠM

Xem chi tiết

THƯỞNG THỨC BẢN NHẠC “KINH ĐÊM TRONG ĐỀN THÁNH” CỦA NHẠC SĨ MAI PHẠM

Xem chi tiết

THƯỞNG THỨC BẢN NHẠC “LỄ VẬT DÂNG NGƯỜI” CỦA NHẠC SĨ MAI PHẠM

Xem chi tiết

THƯỞNG THỨC BẢN NHẠC “BÁNH RƯỢU DÂNG NGƯỜI” CỦA NHẠC SĨ MAI PHẠM

Xem chi tiết

THƯỞNG THỨC BẢN NHẠC “CẢM TẠ CHÚA TRỜI” CỦA NHẠC SĨ MAI PHẠM

Xem chi tiết

THƯỞNG THỨC BẢN THÁNH CA “MẸ LÊN TRỜI” CỦA NHẠC SĨ MAI PHẠM

Xem chi tiết