‘Hiến Pháp XB’

HIẾN PHÁP HỘI LINH MỤC XUÂN BÍCH

*****

SẮC LỆNH CỦA BỘ DÒNG TU VÀ CÁC TU HỘI  ĐỜI

THƯ CỦA BỘ CÁC VIỆN ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN VÀ CÁC HIỆP HỘI ĐỜI SỐNG TÔNG ĐỒ

BẢN VIẾT TẮT

GHI CHÚ

*****

PHẦN MỘT

SỨ MỆNH CỦA HỘI XUÂN BÍCH

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I. BẢN CHẤT VÀ CỨU CÁNH CỦA HỘI (các số 1-5)

CHƯƠNG II. THỰC THI SỨ MẠNG (các số 6-9)

CHƯƠNG III. NHỮNG TÁC VỤ CỦA HỘI (các số 10-31)

NHỮNG TÁC VỤ BÊN CẠNH CÁC LINH MỤC TƯƠNG LAI (các số 10-26)

TÁC VỤ ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN (số 27)

NHỮNG TÁC VỤ KHÁC DO CÁC HỘI VIÊN XUÂN BÍCH THỰC HIỆN (các số 28-31)

*****

PHẦN  HAI

NHỮNG CON NGƯỜI PHỤC VỤ SỨ MỆNH

DẪN NHẬP

CHƯƠNG I. ĐỜI SỐNG CÁC LINH MỤC XUÂN BÍCH (các số 32-46)

CHƯƠNG  II. CÁC THÀNH VIÊN CỦA HỘI (các số 47-60)

CHƯƠNG III. VIỆC ĐÀO TẠO KHỞI ĐẦU VÀ THƯỜNG XUYÊN (các số 61-68)

*****

PHẦN  BA

CÁC CƠ CẤU PHỤC VỤ CHO SỨ MẠNG

DẪN NHẬP

CHƯƠNG  I. TOÀN BỘ CÁC CƠ CẤU (các số 69-71)

CHƯƠNG  II. CÁC CƠ CẤU TRUNG ƯƠNG (số 72)

TỔNG CÔNG HỘI (các số 73-80)

HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC TRÁCH NHIỆM KÈM THEO (số 81)

I. Hội Đồng Trung Ương (các số 82-84)

II. Bề Trên Tổng Quyền. (các số 85-92)

III- Những vị Cố Vấn Trung Ương. (các số 93-94)

IV- Những trách nhiệm khác của Ban Quản trị Trung ương (các số 95-99)

CHƯƠNG  III. CÁC CƠ CẤU CỦA TỈNH HỘI (số 100-126)

ĐẠI HỘI TỈNH HỘI (các số 101-106)

HỘI ĐỒNG TỈNH HỘI VÀ NHỮNG TRÁCH NHIỆM KÈM THEO

I – Hội Đồng Tỉnh Hội. (các số 107-113)

II- Bề Trên Giám Tỉnh. (các số 114-119)

III. Những vị Cố Vấn của Tỉnh Hội. (các số 120-121)

IV. Những trách nhiệm khác của Ban Quản Trị Tỉnh Hội. (các số 122-124)

V. Các Đại Diện Tỉnh Hội. (số 125)

ỦY BAN HÒA GIẢI (số 126)

CHƯƠNG  IV. CÁC CƠ CẤU ĐỊA PHƯƠNG (số 127-151)

HỘI ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG (các số 128-137)

BỀ TRÊN ĐỊA PHƯƠNG (các số 138-144)

VIỆC QUẢN TRỊ TÀI SẢN ĐỊA PHƯƠNG (các số 145-148)

NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG (các số 149-151)

PHỤ LỤC I

 QUY LUẬT VỀ CÁC TỔNG CÔNG HỘI

VIỆC BẦU CÁC ĐẠI BIỂU (các số 1-15)

VIỆC CHUẨN BỊ CHO KHÓA HỌP (các số 16-18)

KHÓA HỌP (các số 19-33)

PHỤ LỤC II

GHI CHÚ THỰC HÀNH VỀ VIỆC THĂM VIẾNG (các số 1-12)

PHỤ LỤC III

CHỈ THỊ DÀNH CHO VIỆC QUẢN TRỊ

TÀI SẢN ĐỊA PHƯƠNG (các số 1-21)

Bản dịch của Lm. Micae-Phaolô Trần Minh Huy, pss.

 

%d bloggers like this: